ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ “မာရဝိဇယ´´
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီး စီးမႈအထိမ္းအမွတ္ႏွင့္၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇူ လိုင္ ၂၃ ရက္ေန႕က ေမြးဖြားသန႔္စင္ခဲ့သည့္ ဆင္ျဖဴေတာ္ရတနာ  ရ႒နႏၵက၏ တစ္ႏွစ္ ေျမာက္ေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ဇူ လိုင္လ၃၁ ရက္ေန႕မွစတင္ၿပီး “၂၀၀၀၀´´ က်ပ္တန္ေငြ စကၠဴအမ်ိဳးအစားအသစ္ကို အကန႔္အသတ္ျဖင့္ စတင္ ထုတ္ေဝသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း လွည့္လည္သုံးစြဲေနေသာ ေငြ စကၠဴမ်ားအနက္ ေဟာင္းႏြမ္းၿပီး လွည့္လည္သုံး စြဲရန္မသင့္ေသာ ေငြစကၠဴ အမ်ိဳးအစားအသီး သီးတို႔ႏွင့္ “ တန္ဖိုးတူ လဲ လွယ္ေပးျခင္းျဖင့္သာျဖန႔္ေဝသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲႏွင့္ မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ တို႔တြင္ ေဟာင္းႏြမ္း ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ “ တန္ဖိုးတူ” လဲလွယ္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတရားဝင္ လွည့္လည္သုံးစြဲေန ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ေငြအေႂကြမ်ား သည္လည္း တရားဝင္သုံးစြဲေငြအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *